Academie
HNN Gebied

Programma en stedenbouwkundig plan


Het programma en stedenbouwkundig plan van een gebied bepalen voor een groot deel de circulariteit van het gebied in de gebruiksfase. Bijvoorbeeld door het reserveren van ruimte voor circulaire bedrijvigheid, deelmobiliteit, afvalpreventie en het scheiden en verwerken van reststromen. Zo wordt het gebruikers van een gebied mogelijk gemaakt kringlopen te sluiten in de gebruiksfase.

Ook de mogelijkheid om het gebied aan te passen aan de veranderende behoeftes van de gebruikers wordt voor een groot deel in de Planfase bepaald.

Onderbouwing

Er is geen breedgedragen, wetenschappelijke onderbouwing voor de omgang met reststromen of de relatie tussen circulariteit en de ruimtelijke indeling van het gebied. Toch is het van belang om dit wel mee te nemen. Met die gedachte volgen we een definitie van circulaire gebiedsontwikkeling die niet alleen kijkt naar de verzameling objecten die ontworpen en ontwikkeld worden (gebouwen en infra), maar ook oog heeft voor de ruimtelijke ordening en planning: welke functies komen er en waar, hoe zijn die verbonden binnen het gebied en met andere gebieden. Dit is in lijn met de gesprekken met Ellen van Bueren en Karel van den Berghe (TU Delft).

In het programma en stedenbouwkundig plan kunnen diverse aspecten worden ingebed die duurzame en circulaire economische activiteiten faciliteren. Zo kan binnen het programma specifieke ruimte worden gereserveerd voor dergelijke activiteiten, terwijl ontwerpkeuzes ook gericht kunnen zijn op het minimaliseren van mobiliteits- en transportbewegingen. Flexibiliteit in het plan maakt het mogelijk om te anticiperen op veranderende gebruikersbehoeften, inclusief maatregelen zoals overdimensionering van de infrastructuur.

Met duidelijke voorwaarden en eisen kunnen maximale herbruikbaarheid van bouwmaterialen en andere circulaire ontwerpprincipes worden geïntegreerd. Denk aan de passende verdiepingshoogte voor houtbouw, of een flexibel definitief ontwerp. Afvalpreventie en het sluiten van grondstoffenkringlopen moet worden ingebed in het ontwerp - inclusief geavanceerde afvalscheidingssystemen en stimulerende regelgeving. Bestaande groen-blauwe netwerken voor waterhuishouding kunnen ook worden geïntegreerd in het plan.

Downloads

Circular Area Design or Circular Area Functioning?
A Discourse-Institutional Analysis of Circular Area Developments in Amsterdam and Utrecht, The Netherlands

Download bestand

Vragenlijst projectevaluatie

Programma en stedenbouwkundig plan

Planfase

Vraag 1

Hoe is binnen het programma ruimte gereserveerd voor en/of wordt gestuurd op duurzame en circulaire economische activiteiten in het gebied?

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 2

Welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt om mobiliteits- en transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken, zowel binnen het gebied als naar omliggende gebieden?

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 3

Welke ontwerpkeuzes zijn binnen het plan gemaakt om in te kunnen spelen op veranderende behoeften van de gebruikers?

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 4

Op welke manier is het plan flexibel en aanpasbaar vormgegeven om op onverwachte toekomstige ontwikkelingen in te kunnen inspelen? Denk bijvoorbeeld aan het overdimensioneren van infrastructuur.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 5

Op welke manier is in het plan gestuurd op maximale herbruikbaarheid van bouwmaterialen en producten? Is in het stedenbouwkundig plan en de bouwenvelop bijvoorbeeld geborgd dat beukmaten, overspanningen en vormfactoren hergebruik niet onmogelijk/onwaarschijnlijk maken? Of zijn er andere voorwaarden/eisen gesteld om circulaire ontwerpprincipes te borgen en/of te stimuleren?

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 6

Welke faciliteiten (zoals infrastructuur voor opslag, scheiden en verwerking van afval) en maatregelen (type afval verzamelsysteem en regelgeving en financiële prikkels daaromtrent) zijn er opgenomen in het huidige ontwerp voor afvalpreventie en het sluiten van grondstoffenkringlopen in en rondom het gebied?

Geef aan voor welke specifieke stromen deze faciliteiten zijn ontworpen en of deze binnen of buiten de gebiedsgrenzen zijn ingepland.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Andere relevante ontwerpen en ruimtelijke plannen, namelijk . . .

Vraag 7

Op welke manier is er ingespeeld op bestaande groen-blauwe netwerken omtrent de waterhuishouding in het gebied? Noem maximaal 3 ontwerpkeuzes.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Ontwerpen infrastructuur onder- en bovengronds  

Realisatiefase

Vraag 1

Hoe is binnen het gebied ruimte geboden aan duurzame en circulaire economische activiteiten?

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 2

Hoe zijn mobiliteits- en transportbewegingen zoveel mogelijk beperkt, zowel binnen het gebied als naar omliggende gebieden?

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 3

Hoe speelt de ruimtelijke indeling van het gebied in op de mogelijke veranderende behoeften van de gebruikers?

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 4

Op welke manier is het gebied flexibel en aanpasbaar vormgegeven om op onverwachte toekomstige ontwikkelingen in te kunnen inspelen? Denk bijvoorbeeld aan het overdimensioneren van infrastructuur.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 5

Op welke manier is in het plan gestuurd op maximale herbruikbaarheid van bouwmaterialen en producten? Is in het stedenbouwkundig plan en de bouwenvelop bijvoorbeeld geborgd dat beukmaten, overspanningen en vormfactoren hergebruik niet onmogelijk / onwaarschijnlijk maken?

Of zijn er andere voorwaarden / eisen gesteld om circulaire ontwerpprincipes te borgen / stimuleren? Denk aan de randvoorwaarden voor houtbouw door een maximale verdiepingshoogte of een flexibel definitief ontwerp.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Bestemmingsplan
 • Investeringsbesluit

Vraag 6

Welke faciliteiten (zoals infrastructuur voor opslag, scheiden en verwerking van afval) en maatregelen (type afval verzamelsysteem en regelgeving en financiële prikkels daaromtrent) zijn ingericht voor afvalpreventie en het sluiten van grondstoffenkringlopen in en rondom het gebied? Geef aan voor welke specifieke stromen deze faciliteiten zijn ontworpen en of deze binnen of buiten de gebiedsgrenzen zijn ingepland.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Andere relevante ontwerpen en ruimtelijke plannen, namelijk...

Vraag 7

Op welke manier is ingespeeld op bestaande groen-blauwe netwerken omtrent de waterhuishouding in het gebied? Noem maximaal 3 ontwerpkeuzes.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan
 • Ontwerpen infrastructuur onder- en bovengronds