Academie
HNN Infra

Raamwerk


Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal bestaat uit 3 onderdelen. Het centrale deel is Het Nieuwe Normaal voor circulair werken. Daarnaast wordt voor HNN Infra de duurzame context uitgevraagd binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en schoon- en emissieloos bouwen. Tot slot zijn er ‘versnellers’ in de transitie naar circulair werken: dit zijn de sociale aspecten en het management van het project.

1.0
Thema
IndicatorOntwerp- en bouwprincipe
Milieu en klimaat
Milieu- en klimaatimpactDe totale milieu- en klimaat impact over de gehele levensduur van het project, uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator (MKI) en uitstoot van broeikasgassen (CO2-eq). Streef naar een zo laag mogelijke milieu- en klimaatimpact.
Materiaalgebonden CO2-uitstootDe uitstoot van broeikasgassen (CO2-eq) door realisatie van het project, veroorzaakt door de productie van materialen, onderdelen en materieel inzet. Streef naar een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot.
Materiaalgebonden CO2-opslag De CO2-opslag in bouwmaterialen, voornamelijk in biobased producten. Streef naar een zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag.
Materiaalgebruik
Herkomst materiaalDe totale hoeveelheid gebruikt materiaal, met onderscheid in oorsprong: primair (nieuw), secundair (gerecycled, hergebruikt) of hernieuwbaar (biobased). Streef naar een zo laag mogelijke primaire materiaalvraag.
Gezonde materialen Het aantal producten of materialen dat mogelijk een gevaar voor de gezondheid is of waarbij milieuvervuiling optreedt. Streef naar een zo groot mogelijk aandeel gezonde materialen.
Omgang restmateriaal (realisatie)Bestemming van restanten, tijdelijke werken en verpakkingsmateriaal tijdens realisatie. Streef naar een zo groot mogelijk aandeel restmateriaal uit realisatie hoogwaardig inzetten.
Omgang restmateriaal (sloop)De toepassing van restmateriaal uit sloop van bestaande situatie (indien van toepassing). Streef naar zo veel mogelijk materialen die vrijkomen uit sloop hoogwaardig inzetten
Waardebehoud
LosmaakbaarheidDe mate waarin producten, onderdelen en materialen onderling losmaakbaar zijn. Streef naar zo hoog mogelijke losmaakbaarheid.
Aanpasbaarheid functieDe mate van aanpasbaarheid van de functie van een project tijdens de levensduur, bijvoorbeeld uitbreiding van bestaande functie of aanpassing naar andere functies. Streef naar meer mogelijkheid tot aanpassing van de originele functie.
HergebruikpotentieDe mate waarin producten, onderdelen of materialen aan het einde van hun levensduur hergebruikt of gerecycled (hoog- en laagwaardig) kunnen worden. Streef naar zo hoog mogelijk aandeel hoogwaardig hergebruik.