Academie
HNN Infra

Management


Het management van een project is cruciaal in het realiseren van circulaire ambities. Als onderdeel van de projectevaluaties vragen we daarom naar de verschillende zaken die raken aan de projectorganisatie.

Onderbouwing

Voor management onderscheiden we 4 belangrijke aspecten: 

  •  Uitvraag: voor de uitvraag is het van belang dat er ruimte ontstaat en wordt gemaakt voor circulariteit door middel van open formulering, gunningscriteria en door het onderwerp simpelweg expliciet te maken. 
  • Contractuele afspraken: de contractvorm heeft invloed op de mogelijkheden voor circulair werken. Ook is het expliciet en beheersbaar maken van risico's omtrent circulariteit van belang, evenals de afwegingen omtrent de restwaarde van producten en materialen. 
  • Samenwerkingsdynamiek: een prettige samenwerkingsdynamiek berust op onderling vertrouwen, een oplossingsgerichte aanpak, het betrekken van nieuwe partijen en het afwijken van traditionele rollen. En dat zorgt voor slagkracht op circulair gebied. 
  • Interne organisatie: de steun van de eigen organisatie voor circulair werken, kennisdeling en vastlegging van data zijn belangrijke onderdelen.

Vragenlijst projectevaluatie

Management

Deel 1: Uitvraag

Vraag 1

Hoe (open) was de uitvraag geformuleerd en aan de hand van welke criteria zijn partners geselecteerd?

Vraag 2

Is de Total Cost of Ownership (TCO) meegenomen als gunningscriterium?

Vraag 3

Hoe zijn de mogelijke meerkosten van circulair werken expliciet gemaakt en verrekend? 

Deel 2: Contractuele afspraken

Vraag 4

Voor welke 'juridische' contractvorm is gekozen? 

Vraag 5

Hoe is de verdeling van risico’s (omtrent circulariteit) in het project georganiseerd? Is dit expliciet besproken met de betrokken partijen?

Vraag 6

In hoeverre is rekening gehouden met restwaarde van producten en materialen?

Deel 3: Samenwerkingsdynamiek

Vraag 7

In hoeverre heb je oplossingsgerichtheid in de samenwerking in het project ervaren en heeft dit meerwaarde gebracht? 

Vraag 8

Wat beschouw je als beperkende factoren in de huidige samenwerkingsvorm? 

Vraag 9

In welke mate was er sprake van vertrouwen tussen verschillende ketenpartners in het project en hoe uitte zich dit? 

Vraag 10

Was er behoefte aan het betrekken van nieuwe actoren in het project?

Vraag 11

In hoeverre is er door jullie of partners buiten traditionele rollen getreden in dit project?

Deel 4: Interne organisatie

Vraag 12

In welke mate heb je steun van je eigen organisatie ervaren om dit project vanuit de waarden van circulariteit aan te vliegen? 

Vraag 13

Hoe wordt kennis en ervaring van het project op het gebied van circulair bouwen bijgehouden en gedeeld binnen de eigen organisatie?

Vraag 14

Hoe wordt data vastgelegd en gedeeld voor het beheer van het gebouw (of infra), en voor het behoud van waarde binnen (en buiten) de eigen organisatie?