Academie
HNN Infra

Materiaalgebonden CO2-uitstoot


Het produceren van materialen en realiseren van infrastructuur leidt tot de uitstoot van broeikasgassen. Deze CO2-uitstoot in productie en realisatie wordt ook de materiaalgebonden CO2-uitstoot genoemd. Dit is onderdeel van de totale milieuprestatie van een project.

Doel

Streef naar een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot   

Categorie

Indicatie

Methode

Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken (A1-A5), DuboCalc

Onderbouwing

In de verduurzaming van de sector wordt steeds sterker gestuurd op de CO2-uitstoot. Voor opdrachtgevers, aannemers en ontwikkelaars is de CO2-uitstoot van de productie (van materialen) en de realisatie (van projecten) het meest eenvoudig om op te sturen.

Deze CO2-uitstoot wordt inzichtelijk gemaakt door de CO

2-uitstoot in productiefase; Module A (A1-A5) uit de MKI berekening. De berekening is conform bepalingsmethode met uitzondering op levenscyclusfasen B-D.

Toelichting

Voor toepassing van deze indicator maken we de volgende keuzes en kanttekeningen:

  1. We sluiten aan bij de nationale trend om sterker te sturen op de CO 2-uitstoot in de realisatiefase. Om te voorkomen dat dit leidt tot aanvullende milieu-impact op andere gebieden, is het belangrijk om hier in combinatie met de reguliere MKI op te sturen

Vragenlijst projectevaluatie

Materiaalgebonden CO2-uitstoot

Vraag 1

Wat is de materiaalgebonden CO2-uitstoot (MKI A1-A5) van het project?

Verificatiemethode

  • MKI-berekening voor fasen A1-A5 (zie verificatie milieu- en klimaatimpact).

Vraag 2

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de materiaalgebonden CO2-uitstoot? Noem er maximaal drie.