Academie
HNN Gebied

Raamwerk


Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, eenduidige taal op circulair bouwen. Het raamwerk van HNN bestaat uit 3 thema’s en verschillende indicatoren. Iedere indicator heeft een circulair ontwerp- en bouwprincipe.

Het Nieuwe Normaal richt zich op de materialen- en grondstoffentransitie, waarbij voor HNN Gebied 7 indicatoren zijn vastgesteld. 

Het Nieuwe Normaal Gebied 1.0

1.0
Thema
IndicatorOntwerp- en bouwprincipe
Milieu-impact & materiaalgebruik
Milieuprestatie Gebouwen en Milieu Kosten IndicatorOntwerp en bouw met een zo laag mogelijke MilieuPrestatie Gebouw (MPG) en Milieukostenindicator (MKI)
Materiaalgebonden CO2-uitstootOntwerp en bouw met een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot (embodied carbon)
Materiaalgebonden CO2-opslag Ontwerp en bouw met een zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag
Materiaalgebruik
Herkomst materiaalOntwerp en bouw met een zo'n hoog mogelijk aandeel verantwoorde herkomst materialen: hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar
Omgang restmateriaal (bouw)Ontwerp en bouw met zo weinig mogelijk restmateriaal tijdens de bouw
Omgang restmateriaal (sloop)Ontwerp en bouw met zo veel mogelijk bestaande structuren
Waardebehoud
HergebruikpotentieOntwerp en bouw met een zo groot mogelijke hergebruikpotentie

Circulair werken staat echter niet op zichzelf, maar vindt plaats in een bredere duurzame context. Deze brengt HNN middels dataverzameling rondom de thema's energie, water en stikstof in kaart. Juist bij gebiedsontwikkeling is er immers handelingsperspectief om al in een vroeg stadium te sturen op kringloopsluiting van de andere belangrijke “stromen” van een gebied: energie en water. Daarom heeft HNN Gebied een sterke focus op deze kansen binnen de Duurzame context. Het derde deel betreft de Ruimtelijke context en kijkt naar het programma en het stedenbouwkundige plan.

Tot slot zijn er ‘Versnellers’ in de transitie naar circulair bouwen: de sociale aspecten en het management van een gebiedsontwikkeling. Het complete raamwerk van HNN Gebied bestaat uit deze 4 onderdelen: Het Nieuwe Normaal, de Duurzame context, de Ruimtelijke context en de Versnellers. Gezien de diversiteit en complexiteit van gebiedsontwikkelingen is er voor HNN 1.0 Gebied gekozen om een integraal raamwerk op te stellen. HNN 1.0 Gebied is van toepassing op alle typen gebiedsontwikkeling in elke fase. Evaluaties van gebiedsontwikkelingen zijn mogelijk in de planfase (gereed stedenbouwkundig plan) en in de realisatiefase (minimaal 20% van de gebouwen voltooid).