Academie
HNN Gebied

Omgang restmateriaal (sloop)


Bij de sloop van en binnen gebiedsontwikkelingen komt veel restmateriaal vrij. Dit materiaal wordt vaak laagwaardig hergebruikt, bijvoorbeeld als fundering onder nieuw aan te leggen wegen, terwijl hoogwaardige herinzet vaak goed mogelijk is. Met deze indicator – die alleen van toepassing is op gebieden met sloop-nieuwbouw of transformatie – maken we inzichtelijk in welke mate restmateriaal vanuit sloop opnieuw wordt ingezet in een gebiedsontwikkeling.

Principe

Ontwerp en bouw met zo veel mogelijk bestaande structuren

Categorie

Begrip

Meet-/Bepalingsmethode

Niet van toepassing

Onderbouwing

Er is geen breedgedragen, wetenschappelijke onderbouwing voor de omgang met sloopafval. Wel wordt de Slooprapportage BRL (Hoofdstuk 5) onderbouwd met Europese Afvalstoffen codes (EURAL-codes). Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd voor het beoordelen van de gevaarsclassificatie HP14 (ecotoxiciteit) op basis van biotesten. Dit zegt echter niets over de (potentie tot) hergebruik of recycling van bouw- en sloopafval.

Toelichting

 1. Het Nieuwe Normaal heeft betrekking op de realisatie van bouwwerken en gebieden. Deze indicator is daarom alleen van toepassing bij sloop-nieuwbouw en transformatie; daarbij is de sloop in feite onderdeel van de scope van de ‘circulaire’ nieuwbouw.
 2. Bij gebiedsontwikkelingen voert het te ver om onderscheid te maken tussen de verschillende gebouwlagen. Daarom is het voorstel om 1 totaalwaarde voor de gebouwen in het gebied en 1 totaalwaarde voor de openbare ruimte uit te vragen. 
 3. Marktpartijen hebben vaak geen specifiek inzicht in de mate van toegepaste materialen – zeker niet in percentages van de totale massa. Het objectief toetsen van deze waarde is daardoor praktisch onmogelijk. Ondanks deze beperking willen we de vraag wel stellen om inzicht te creëren.
 4. De plannen voor hergebruik (in planfase) en het daadwerkelijke hergebruik (in realisatiefase) kunnen van elkaar verschillen. Het is daarom belangrijk om conclusies voor HNN te trekken op basis van de evaluaties van gebiedsontwikkelingen die in uitvoering zijn.
 5. Het aantonen van hergebruik is lastig. We vragen daarom (voor nu) voor de realisatiefase een onderbouwing van hergebruik op basis van gemaakte afspraken met de aannemer of met andere afnemers. Daarbij is het criterium of er een bestemming is voor het te hergebruiken materiaal. 

Links

Vragenlijst projectevaluatie

Omgang restmateriaal (sloop)

Planfase

Vraag 1

Welk percentage van de in het gebied aanwezige gebouwen wordt behouden? Geef dit als percentage van de m2 BVO in het gebied aan.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan en doelstellingen
 • Ontwikkelstrategie en doelstellingen
 • Anders, namelijk...

Vraag 2

Welk percentage van de objecten in de openbare ruimte wordt behouden? Geef voor de openbare ruimte ook aan welke objecten behouden worden.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan en doelstellingen
 • Ontwikkelstrategie en doelstellingen
 • Anders, namelijk...

Vraag 3

Welke ambities zijn gesteld over de grondbalans in de gebiedsontwikkeling? Hiermee bedoelen we de som van de afgegraven grond en de te deponeren grond binnen een gebiedsontwikkeling.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan en doelstellingen 
 • Ontwikkelstrategie en doelstellingen
 • Anders, namelijk…

Vraag 4

Wat is op basis van het huidige ontwerp (en de huidige doelstellingen) het aandeel van het restmateriaal uit de (gedeeltelijke) sloop dat wordt hergebruikt, hoogwaardig gerecycled, gestort en verbrand?

Geef dit voor de gebouwen en de openbare ruimte in het gebied apart aan als massapercentages. Lever ook informatie aan waaruit blijkt wat de bestemming van het restmateriaal is.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan en doelstellingen 
 • Ontwikkelstrategie en doelstellingen
 • Anders, namelijk…

Realisatiefase

Vraag 1

Welk percentage van de in het gebied aanwezige gebouwen wordt behouden? Geef dit als percentage van de m2 BVO in het gebied aan.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan en doelstellingen 
 • Ontwikkelstrategie en doelstellingen
 • Anders, namelijk…

Vraag 2

Welk percentage van de objecten in de openbare ruimte wordt behouden? Geef voor de openbare ruimte ook aan welke objecten behouden worden.

Verificatiemethode

 • Stedenbouwkundig plan en doelstellingen
 • Ontwikkelstrategie en doelstellingen
 • Anders, namelijk…

Vraag 3

Welk percentage van de grondstromen zijn toegepast binnen het gebied? Met de grondbalans bedoelen we de som van de afgegraven grond en de te deponeren grond binnen een gebiedsontwikkeling.

Verificatiemethode

 • Overzicht van grondstromen met oorsprong en bestemming
 • Anders, namelijk…

Vraag 4

Welk deel van het restmateriaal uit de (gedeeltelijke) sloop wordt hergebruikt, hoogwaardig gerecycled, gestort en verbrand?

Geef dit voor de gebouwen en de openbare ruimte in het gebied apart als in massapercentages. Lever ook informatie aan waaruit blijkt wat de bestemming van het restmateriaal is.

Verificatiemethode

 • BREEAM-NL Sloop en Demontage MAT91
 • Aantoonbare afspraken van elke combinatie sloopmateriaal / afnemer (conform BRL Hoofdstuk 5)
 • Overzicht van herbruikbare materialen met bestemming en eindverwerking
 • Een compleet afvalstoffendossier