Academie
HNN Gebied

Prestatieniveaus


Vanuit Het Nieuwe Normaal (HNN) werken we toe naar prestatieniveaus op de verschillende indicatoren. Dit kan een Standaard, Indicatie of Begrip zijn. Voor HNN Gebied 1.0 zijn nog geen prestatieniveaus meegenomen.

Aan de hand van de indicator en de functionele eenheid wordt beoordeeld welke thema's op welke wijze kunnen worden meegenomen voor het bepalen van de ambities in de initiatieffase van een gebiedsontwikkeling. Voor de deelopgaven wordt verwezen naar de prestatieniveaus in de leidraden HNN Gebouw en HNN Infra.

IndicatorCategorieEenheid
Milieu-impact
1.0

Milieukosten indicator MPG en MKI

Indicatie€/inwoner of werknemer/jaar

Materiaalgebonden CO2-uitstoot

Indicatiekg CO2-eq / inwoner of werknemer

Materiaalgebonden CO2-opslag

Indicatiekg CO2-eq / inwoner of werknemer
Materiaalgebruik
1.0

Herkomst materiaal

Indicatie% massa

Omgang restmateriaal (sloop)

Begrip% massa

Omgang restmateriaal (bouw)

Begrip% massa
Waardebehoud
1.0

Hergebruikpotentie

Indicatie% massa hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycled
Energie
1.0

Energiegebruik

IndicatiekWh/inwoner of werknemer

Primair fossiel energiegebruik

IndicatiekWh/inwoner of werknemer

Hernieuwbare energieproductie

Indicatie% energiegebruik
Water
1.0

Watergebruik

Indicatiem3/inwoner of werknemer

Regen- en grijswater(her)gebruik

Indicatie% watergebruik

Plannen en ontwerpen van gebieden met kringloopsluiting is een integraal doel van circulaire gebiedsontwikkeling. Dit uitvoeren op gebiedsniveau biedt bovendien kansen voor kringloopsluiting van andere stromen dan op gebouwniveau of per object, zoals infrastructuur voor water en energie, urban mining en reststromen in de gebruiksfase. Eerder in het ontwikkelproces kan daarnaast meer invloed op circulair materiaalgebruik worden uitgeoefend. Indirect, door het borgen van randvoorwaarden voor circulariteit (zoals het faciliteren van houtbouw) en direct, door het stedenbouwkundig ontwerp en programma te optimaliseren met oog voor de materiaalvraag per geboden functie. Om deze redenen zijn voor de thema’s energie en water functionele eenheden opgesteld waarmee gestuurd kan worden op het sluiten van kringlopen. 

Categorie-indicator

In het raamwerk zijn 3 categorieen van indicatoren opgenomen:

  • Bij een Standaard (S) is een prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode duidelijk en breed geaccepteerd is en voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
  • Bij een Indicatie (I) is een indicatief prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode nog niet breed geaccepteerd is (of nog in ontwikkeling is) en niet voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
  • Bij Begrip (B) gaat het om kwantitatieve of kwalitatieve inzichten in de prestatie waarbij nog geen gedragen meet- of bepalingsmethode is. Hierbij staat het leren en vertrouwd raken met het onderwerp centraal, waarbij we een indicator mogelijk doorontwikkelen in een volgende versie van HNN.

Een indicator kan zich naar de toekomst toe ontwikkelen. Wanneer een meet- of bepalingsmethode zich bijvoorbeeld doorontwikkelt en breder geaccepteerd wordt in de markt, kan een groeiende hoeveelheid projectdata beschikbaar komen. Als gevolg daarvan kan een indicator zich van een B naar een I, of van een I naar een S ontwikkelen.