Academie
HNN Gebied

Omgang restmateriaal (bouw)


Tijdens gebiedsontwikkelingen ontstaat bouwafval. Op bouwplaatsen is dit vaak opgesplitst tussen puin en overig afval. Bij nascheiding wordt dit afval vaak laagwaardig hergebruikt, bijvoorbeeld als fundering onder nieuw aan te leggen wegen. Met deze indicator maken we inzichtelijk in welke mate restmateriaal tijdens de gebiedsontwikkeling opnieuw wordt ingezet en welke maatregelen zijn getroffen om restmateriaal tijdens de bouw te voorkomen.

Principe

Ontwerp en bouw met zo weinig mogelijk restmateriaal tijdens de bouw

Categorie

Begrip

Meet-/ bepalingsmethode

Niet van toepassing

Onderbouwing

Voorkomen is beter dan genezen, wanneer het op restmateriaal aankomt. Maar wat ondervangen wordt voordat het ontstaat, is ook niet zichtbaar. Niet op de bouwplaats, niet in de rekenmethodieken - en dus ook niet in data. Om deze reden ontbreekt bij deze indicator een meet- en bepalingsmethode en een prestatieniveau. 

HNN stuurt aan op het voorkomen van restmateriaal door te stimuleren hier al vroeg in het proces op aan te sturen. Zowel bij de ontwerp- en materiaalkeuzes als in het efficiënt inkopen en inzetten van materialen en producten.

Wanneer dergelijke preventieve maatregelen zijn genomen, sluit HNN aan bij BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0. Dit betekent dat efficiënt grondstoffengebruik bevorderd wordt door effectief afvalbeheer en het stimuleren van hergebruik op de bouwplaats. Voorbeelden vanuit BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0 zijn: 

  • Het formuleren van doelstellingen en maatregelen voor de reductie van de hoeveelheid vrijkomend restmateriaal (aangegeven in tonnen en/of m3).
  • Het tussentijds monitoren van de hoeveelheid vrijkomend restmateriaal in combinatie met een evaluatie van de genomen maatregelen ten behoeve optimalisatie van de effectieve omgang met materialen.
  • Het inrichten van een milieustraat op de bouwlocatie in tenminste 5 tot 7 hoofdgroepen, die worden afgevoerd voor hergebruik of recycling.

Toelichting

  1. Bij gebiedsontwikkelingen wordt in de praktijk geen onderscheid gemaakt tussen afval van de verschillende gebouwlagen. Daarom is het voorstel om één totaalwaarde voor het project te vragen. Bij voorkeur wordt deze als percentage ingevuld; wanneer dat niet lukt, als absoluut getal.
  2. Het aantonen van de hoeveelheid restmateriaal tijdens de bouw is lastig. Hergebruik kan worden aangetoond op basis van gemaakte afspraken met de aannemer of met andere afnemers. Daarbij is het criterium of er een bestemming is voor het te hergebruiken materiaal. 

Vragenlijst projectevaluatie

Omgang restmateriaal (bouw)

Planfase

Vraag 1

Welke concrete ambities zijn er gesteld om restmateriaal tijdens de gebiedsontwikkeling waar mogelijk te voorkomen? Benoem er maximaal drie.

Realisatiefase

Vraag 1

Welke maatregelen zijn getroffen om restmateriaal tijdens de gebiedsontwikkeling waar mogelijk te voorkomen? Benoem er maximaal drie.

Vraag 2

Wat is de hoeveelheid restmateriaal tijdens de gebiedsontwikkeling en welk aandeel hiervan wordt hergebruikt of hoogwaardig gerecycled? Geef dit aan als percentage of hoeveelheid kg.

Verificatiemethode

  • Berekening percentage hergebruikt en gerecycled bouwafval t.o.v. totale materiaalvraag voor de ontwikkeling
  • Aantoonbare afspraken met afnemers en verwerkers, waaruit blijkt wat de bestemming van bouwafval is
  • Een overzicht van herbruikbare materialen met bestemming