Academie
HNN Infra

Schoon- en emissieloos bouwen


Vanuit Europese wetgeving is Nederland verplicht om de emissie van stikstof te beperken en natuurgebieden te beschermen. Onder andere door zeer hoge NOx- en NH3-deposities staan Nederlandse natuurgebieden namelijk al jaren onder druk. Ook de biodiversiteit in deze gebieden gaat hard achteruit. Deze stikstof komt onder andere vrij bij het realiseren van gebouwen. Bijvoorbeeld door het gebruik van machines, vrachtwagens en auto’s aangedreven door fossiele brandstoffen.

Onderbouwing

Ieder bouwproject binnen een straal van 15 kilometer van een Natura-2000 gebied is momenteel verplicht om aan te tonen dat de vrijgekomen NOx/NH3 geen bijdrage levert aan de achteruitgang van het omliggende natuurgebied.

De vrijgekomen NOx/NH3 wordt berekend door AERIUS. De AERIUS-calculator is een rekentool die de uitstoot berekent en kijkt of deze terechtkomt in een Natura-2000 gebied (depositie). Voor projecten in de buurt van natuurgebieden is deze berekening verplicht.

Kanttekening hierbij is dat de berekening vooraf wordt gedaan, maar niet achteraf wordt geverifieerd. Een tweede kanttekening is dat de AERIUS-rekenwijze onderhevig is aan aanpassingen en met regelmaat wordt geactualiseerd en aangepast. De uitkomsten kunnen dus per project en over tijd veranderen.   

In aanvulling op de resultaten vanuit de AERIUS-calculator, vragen we naar specifieke maatregelen die worden genomen om stikstofemissies te voorkomen en reduceren. Hierbij kijken we naar alle fases in het project waarin mogelijk stikstof uitgestoten wordt:

  1. De realisatie: uitstoot van materieel aangedreven door fossiele brandstoffen
  2. De logistiek: auto’s (en vooral zware vrachtwagens) door fossiele brandstoffen aangedreven
  3. De gebruiksfase: structurele uitstoot van stikstof door gebruik van auto’s door bewoners en leveranciers

Toelichting

Voor deze indicator maken we de volgende keuzes en kanttekeningen:

  1. De stikstofindicator is belangrijk voor: (1) maatschappelijk belang, (2) het Schone Lucht Akkoord (3) aantasting aan natuur en (4) minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het is dus breder dan de nadelige effecten op Natura 2000-gebieden.  
  2. De AERIUS-calculator maakt gebruik van rekenmethodieken die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar worden deze rekenmethodieken geüpdatet naar de laatste inzichten en toevoegingen van nieuwe machines. 
  3. De input van de berekening is vaak een inschatting op basis van aannames. De daadwerkelijke emissies kunnen sterk afwijken van de berekende emissies als in de realisatie ander materieel wordt ingezet of andere methodieken worden gebruikt. 
  4. We kiezen ervoor om aanvullend uit te vragen naar verschillende maatregelen voor de logistiek, methodiek en gebruiksfase van het project voor de koppeling van maatregelen aan de AERIUS-berekening.

Vragenlijst projectevaluatie

Schoon- en emissieloos bouwen

Algemeen

Vraag 1

Is er een AERIUS-berekening gemaakt voor het project?  Zo ja, wat is de NOx-emissie en -depositie?

Vraag 2

Is er gebruik gemaakt van intern of extern salderen? Zo ja, licht toe.

Vraag 3

Is er gebruik gemaakt van mitigerende maatregelen om stikstofemissies op voorhand te voorkomen? Zo ja, licht toe.

Bouwlogistiek

Vraag 4

Kunnen de aannemers en onderaannemers gebruik maken van elektrische logistiek?

Bouwmethodiek

Vraag 5

Is er gebruik gemaakt van elektrisch materieel?

Vraag 6

Is er gebruik gemaakt van een bouwaansluiting (of decentrale stroomvoorziening met een batterij) in plaats van een aggregaat?

Vraag 7

Is er gebruik gemaakt van prefab methodes?