Academie
HNN Gebouw

Omgang restmateriaal (bouw)


Bij de realisatie van gebouwen ontstaat restmateriaal. Op bouwplaatsen is dit vaak opgesplitst tussen puin en overig afval. Bij nascheiding wordt dit materiaal vaak laagwaardig hergebruikt, bijvoorbeeld als fundering onder nieuw aan te leggen wegen. Met deze indicator maken we inzichtelijk welke maatregelen zijn getroffen om restmateriaal tijdens de bouw te voorkomen én in welke mate restmateriaal tijdens de bouw wordt voorbereid om opnieuw te worden ingezet.

Principe

Ontwerp en bouw met zo min mogelijk restmateriaal

Categorie

Begrip

Meet-/Bepalingsmethode

Kwalitatieve inzichten

Eenheid

Niet van toepassing

Onderbouwing

Voorkomen is beter dan genezen, wanneer het op restmateriaal aankomt. Maar wat ondervangen wordt voordat het ontstaat, is ook niet zichtbaar. Niet op de bouwplaats, niet in de rekenmethodieken - en dus ook niet in data. Om deze reden ontbreekt bij deze indicator een meet- en bepalingsmethode en een prestatieniveau. 

HNN stuurt aan op het voorkomen van restmateriaal door te stimuleren hier al vroeg in het proces op aan te sturen. Zowel bij de ontwerp- en materiaalkeuzes als in het efficiënt inkopen en inzetten van materialen en producten.

Wanneer dergelijke preventieve maatregelen zijn genomen, sluit HNN aan bij BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0. Dit betekent dat efficiënt grondstoffengebruik wordt bevorderd door effectief afvalbeheer en het stimuleren van hergebruik op de bouwplaats. Voorbeelden vanuit BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0 zijn: 

  • Het formuleren van doelstellingen en maatregelen voor de reductie van de hoeveelheid vrijkomend restmateriaal (aangegeven in tonnen en/of m3).
  • Het tussentijds monitoren van de hoeveelheid vrijkomend restmateriaal in combinatie met een evaluatie van de genomen maatregelen ten behoeve optimalisatie van de effectieve omgang met materialen.
  • Het inrichten van een milieustraat op de bouwlocatie in tenminste 5 tot 7 hoofdgroepen, die worden afgevoerd voor hergebruik of recycling.
Het Nieuwe Normaal

Toelichting

  1. Het aantonen van de hoeveelheid restmateriaal tijdens de bouw is lastig. Wij vragen daarom (voor nu) een onderbouwing van hergebruik op basis van gemaakte afspraken met de aannemer of met andere afnemers. Daarbij is het criterium of er een bestemming is voor het te hergebruiken materiaal. 

Downloads

Richtlijn BREEAM

Download bestand

Vragenlijst projectevaluatie

Omgang restmateriaal (bouw)

Vraag 1

Welke maatregelen zijn er getroffen om restmateriaal tijdens de bouw waar mogelijk te voorkomen? Benoem er maximaal 3.

Vraag 2

Op welke wijze is het afvalbeheer op de bouwplaats effectief ingericht en wordt hergebruik van restmateriaal gestimuleerd? Beschrijf de 5 belangrijkste maatregelen.