Academie
HNN Gebouw

Stikstof


Vanuit Europese wetgeving is Nederland verplicht om de emissie van stikstof te beperken en natuurgebieden te beschermen. Onder andere door zeer hoge NOx- en NH3-deposities staan Nederlandse natuurgebieden namelijk al jaren onder druk. Ook de biodiversiteit in deze gebieden gaat hard achteruit. Deze stikstof komt onder andere vrij bij het realiseren van gebouwen. Bijvoorbeeld door het gebruik van machines, vrachtwagens en auto’s aangedreven door fossiele brandstoffen.

Onderbouwing

Ieder bouwproject binnen een straal van 15 kilometer van een Natura-2000 gebied is momenteel verplicht om aan te tonen dat de vrijgekomen NOx/NH3 geen bijdrage levert aan de achteruitgang van het omliggende natuurgebied.

De vrijgekomen NOx/NH3 wordt berekend door AERIUS. De AERIUS-calculator is een rekentool die de uitstoot berekent en kijkt of deze terechtkomt in een Natura-2000 gebied (depositie).

Het sturen op vermindering van stikstofuitstoot is van belang voor het beschermen van de natuur in natuurgebieden - maar ook voor het beschermen van de gezondheid van mens en natuur daarbuiten. De doelstellingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot zijn onder meer uitgesproken in het Schone Lucht Akkoord en geconcretiseerd in het programma Schoon en Emissieloos Bouwen.

Het Nieuwe Normaal

Toelichting

  1. AERIUS-berekeningen worden voorafgaand aan bouwwerkzaamheden gemaakt, maar niet naderhand getoetst. Dit betekent dat aangeleverde data conform AERIUS-berekeningen niet per se de werkelijkheid weergeven.
  2. De AERIUS calculator maakt gebruik van rekenmethodieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar worden deze rekenmethodieken geüpdatet met de laatste wetenschappelijke inzichten en toevoegingen van nieuwe machines. Uitkomsten kunnen dus over tijd en per project veranderen.
  3. De input van de berekening is vaak een inschatting op basis van aannames. De daadwerkelijke emissies kunnen namelijk sterk afwijken van de berekende emissies als in het bouwproces ander materieel is ingezet of andere bouwmethodieken worden gebruikt. Daarom vraagt HNN naar de keuzes in de bouwlogistiek en -methodiek van een project.

Vragenlijst projectevaluatie

Stikstof

Algemeen

Vraag 1

Is er een AERIUS-berekening gemaakt voor de bouw?  Zo ja, wat is de hoeveelheid NOx?

Vraag 2

Is gebruik gemaakt van intern of extern salderen? Zo ja, welke? Licht toe.

Vraag 3

Is gebruik gemaakt van mitigerende maatregelen om stikstofemissies op voorhand te voorkomen? Zo ja, licht toe.

Bouwlogistiek

Vraag 4

Kunnen de aannemers en onderaannemers gebruik maken van emissieloze bouwlogistiek?

Bouwmethodiek

Vraag 5

Is gebruik gemaakt van emissieloos materieel voor de bouw?

Vraag 6

Is er gebruik gemaakt van een bouwaansluiting (of decentrale stroomvoorziening met een batterij) in plaats van een aggregaat?

Vraag 7

Is gebruik gemaakt van prefab bouwmethodes?