Academie
HNN Gebouw

Milieuprestatie Gebouw (MPG)


Het realiseren, onderhouden en slopen van gebouwen leidt tot een bepaalde milieu-impact gedurende de gehele levenscyclus. Deze milieu-impact wordt uitgedrukt in de MPG: de Milieuprestatie Gebouw. De MPG is het wettelijke instrument om vanuit bouwwetgeving te sturen op duurzaamheidsprestaties.

Principe

Ontwerp en bouw met een zo laag mogelijke MilieuPrestatie Gebouw (MPG)

Categorie

Standaard

Meet-/Bepalingsmethode

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen

Eenheid

€ MKI / m2 BVO / jr

Onderbouwing

De MilieuPrestatie Gebouw (MPG) geeft de milieu-impact van de materialen in een gebouw weer. Per materiaal is deze impact gevat in een Milieu Kosten Indicator (MKI). De MKI's van materialen kan je vinden in de Nationale Milieudatabase.

De milieu-impact op gebouwniveau bestaat uit een optelling van de MKI's van alle in het gebouw toegepaste materialen. Door de totaal MKI vervolgens te delen door de bruto vloeroppervlakte (in vierkante meters) en de levensduur van het gebouw (in jaren), kom je tot een MPG-score uitgedrukt in € MKI / m2 BVO / jr.

Het Nieuwe Normaal
Toelichting
  1. We bepalen de MPG op basis van de nationale Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen. Hierbij zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen, waaronder de beschikbaarheid van datasets in de Nationale Milieudatabase en de kwaliteit van de datasets van producten. 
  2. De MPG-waarde wordt berekend in de ontwerpfase; er wordt vaak geen aangescherpte MPG-waarde berekend bij realisatie waarin bijvoorbeeld tussentijdse wijzigingen in materialisatie zijn meegenomen. Hierdoor is het rapporteren over de MPG-waarde van een ontwerp op dit moment de enige manier om deze op eenduidige wijze uit te vragen.
  3. Door een gunstigere vloer-gevelverhouding valt de MPG-waarde van een groot gebouw lager uit dan van een kleiner gebouw (< 80 m2). Dit is een belangrijk aandachtspunt, omdat voor de totale milieu-impact kleinere woningen juist positief zijn. 
  4. Voor appartementen speelt naast de oppervlakte van een woning ook de omvang van het appartementengebouw en het aantal bouwlagen een rol. Om effectief te sturen op milieu-impact, is het belangrijk dat in de toekomst voor verschillende gebouwgroottes separate plafondscores worden gesteld. Binnen HNN hanteren we een ander prestatieniveau voor gestapelde woningbouw (gemiddeld kleiner BVO) dan grondgebonden woningbouw (gemiddeld groter BVO).
  5. Om aanvullende inzichten te creëren voor een kortere beschouwingsperiode van de CO2-impact tot 2030, kiezen we ervoor om de materiaalgebonden CO2 -uitstoot in de productie en bouwfase van de MPG apart inzichtelijk te maken in indicator 1.2 Materiaalgebonden CO2 -uitstoot. Ook de CO2 -opslag maken we apart inzichtelijk; deze vind je in indicator 1.3 Materiaalgebonden CO2 -opslag.

Downloads

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen
Meer informatie

Download bestand

Vragenlijst projectevaluatie

Milieuprestatie Gebouw (MPG)

Vraag 1

Wat is de milieuprestatie (MPG-waarde) van het gebouw? Geef dit aan als MPG-waarde.

Verificatiemethode

  • GPR Materiaal
  • MPG Toetshulp
  • BCI Gebouw

Vraag 2

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de MPG? Noem er maximaal 3.