Academie
HNN Gebouw

Prestatieniveaus


Vanuit HNN werken we toe naar prestatieniveaus op de verschillende indicatoren. Dit kan een standaard, indicatie of begrip zijn. Deze prestatieniveaus zijn bepaald op basis van projectevaluaties en aanvullende databronnen.

HNN Gebouw 1.0: Nieuwbouw

IndicatorCategoriePrestatieniveaus: HNN Gebouw 1.0 NieuwbouwEenheidMethode
Woningbouw grondgebondenWoningbouw gestapeldUtiliteitsbouw kantoren
Milieu-impact
1.0

Milieuprestatie Gebouw (MPG)1,2

Standaard≤0,45≤0,50≤0,70

€MKI / m2 BVO / jaar

Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

Materiaalgebonden CO2-uitstoot3

Standaard≤200≤240-

kg CO2-eq / mBVO

Rekenmethodiek Paris Proof

Materiaalgebonden CO2-opslag

Indicatie---

ton CO2-eq

Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased materialen
Materiaalgebruik
1.0

Herkomst materialen

Standaard≥25%≥20%≥25%% massa hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycledCB'23 leidraad Meten van Circulariteit (v3.0)

Gezonde materialen

Begrip---​Aantal gecertificeerde productenCertificaten (o.a. Material Health Certificate, Natureplus)

Omgang restmateriaal bouw

Begrip----Inventarisatie materiaalstromen & aantoonbare afspraken
Waardebehoud
1.0

Adaptief vermogen

Indicatie--≥40%%Methode Adaptief Vermogen Gebouwen

Losmaakbaarheid

Standaard≥55%≥50%≥55%%Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid (v2.0)

Hergebruikpotentie

Indicatie---% massa recycling, hergebruikVerwerkingsscenario einde levensduur (EPD, fase C3 - C4)
  1. De Milieuprestatie Gebouw prestatieniveaus zijn gebaseerd op de bepalingsmethode versie 1.1 en en de monetaire weegset conform de norm EN 15804+A1
  2. Voor kleinere woningen (< 80 m2 BVO) is het lastiger om de MPG-prestatie uit HNN raamwerk te halen. Voor deze woningen geldt een indicatief prestatieniveau van ≤0,55.
  3. Voor Materiaalgebonden CO2-uitstoot is de methodiek ‘Rekenmethodiek Paris Proof’. De HNN prestaties zijn gebaseerd op leerervaringen uit evaluaties en aanvullende databronnen (‘Wat is er op dit moment haalbaar én ambitieus?). De daadwerkelijk benodigde CO2-grenswaarde conform Paris Proof ligt lager. Het doel is dat deze waarde en het prestatieniveau HNN steeds dichter naar elkaar toe komen.

Categorie-indicator 

In het raamwerk zijn 3 categorie-indicatoren opgenomen:

  • Bij Standaard (S) is een prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode duidelijk en breed geaccepteerd is en voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
  • Bij Indicatie (I) is een indicatief prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode nog niet breed geaccepteerd is (of nog in ontwikkeling is) en niet voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
  • Bij Begrip (B) gaat het om kwantitatieve of kwalitatieve inzichten in de prestatie waarbij nog geen gedragen meet- of bepalingsmethode is. Hierbij staat het leren en vertrouwd raken met het onderwerp centraal, waarbij we een indicator mogelijk doorontwikkelen in een volgende versie van HNN.

Een indicator kan zich naar de toekomst toe ontwikkelen. Wanneer bijvoorbeeld een meet- of bepalingsmethode zich verder ontwikkelt en breder geaccepteerd wordt in de markt, kan er meer projectdata beschikbaar komen. Als gevolg daarvan kan een indicator zich van een B naar een I of van een I naar een S ontwikkelen.

Scope HNN: Nieuwbouw

De huidige versie van het raamwerk HNN Gebouw 1.0 richt zich op de scope nieuwbouw. We erkennen de kansen van circulair bouwen bij andere (ver)bouwwerkzaamheden als renovaties, transformaties en sloopprojecten. En werken graag toe naar een HNN-raamwerk voor deze scope(s). Het aanmelden van zowel nieuwbouw- als andere (ver)bouwprojecten voor projectevaluaties helpt ons bij het vergaren van de juiste data voor ontwikkeling en doorontwikkeling van deze raamwerken.