Het Nieuwe Normaal
Betaversie

Raamwerk


Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal voor gebiedsontwikkeling bestaat uit 4 delen. Het centrale deel is de ‘standaard', Het Nieuwe Normaal van de belangrijkste ‘stromen’ van een gebied: materialen, energie en water. Daarnaast wordt de duurzame context uitgevraagd over duurzaamheidsmaatregelen binnen de thema’s energie, water en stikstof. Het derde deel, de ruimtelijke context, kijkt naar het programma en het stedenbouwkundige plan. Tot slot zijn er ‘versnellers’ in de transitie naar circulair bouwen. Dit zijn sociale aspecten en het management van een gebiedsontwikkeling.
ThemaOnderwerp
Materiaal
Milieu-impact & materiaalgebruik
Milieu-impact (MPG)De totale milieu-impact over de gehele levensduur van het bouwwerk
Materiaalgebonden CO2-uitstootDe CO2-impact van de productie van gebouwmaterialen en -onderdelen, inclusief het bouwproces
Materiaalgebonden CO2-opslag De CO2-opslag in bouwmaterialen, voornamelijk in biobased producten
Materiaalgebruik De totale hoeveelheid gebruikt materiaal (nieuw, hergebruikt of biobased)
HergebruikpotentieDe mate waarin producten, onderdelen of materialen aan het einde van hun levensduur hergebruikt kunnen worden
Omgang restmateriaal
Omgang restmateriaal (bouw)De mate waarin restmateriaal vanuit de bouw opnieuw wordt toegepast
Omgang restmateriaal (sloop)De mate waarin restmateriaal vanuit sloop opnieuw wordt toegepast
Duurzame context
Energie
Energiebehoefte (BENG-1)De totale energievraag van het gebied
Primair fossiel energieverbruik (BENG-2)De totale benodigde fossiele energiebehoefte van het gebied
Hernieuwbaar opgewekte energie (BENG-3) De totale hoeveelheid op te wekken duurzame energie op of aan het gebied
Water
WaterverbruikDe totale watervraag van het gebied
Regen- en grijswater hergebruikDe mate van toepassing van grijs- en regenwater
Stikstof
Stedenbouwkundig planDe wijze waarop het stedenbouwkundig plan integraal de vermindering van stikstofdepositie meeneemt
MobiliteitDe wijze waarop mobiliteit in het gebied wordt vermindert
Ruimtelijke context
Programma & stedenbouwkundig plan
Circulaire economische activiteitenDe wijze waarop wordt gestuurd op circulaire economische activiteiten in het gebied
MobiliteitDe mate waarin mobiliteits- en transportbewegingen in het gebied zoveel mogelijk worden beperkt
Veranderende behoeftenDe mate waarin wordt ingespeeld op de veranderende behoeftes van gebruikers in het gebied
Flexibiliteit en aanpasbaarheidDe mate waarin wordt ingespeeld op de veranderende behoeftes van gebruikers in het gebied
Circulaire ontwerpprincipesDe wijze waarop wordt gestuurd op maximale herbruikbaarheid en circulaire ontwerpprincipes
Aansluiting groen-blauwe netwerkenDe wijze waarop wordt ingespeeld op bestaande groen-blauwe netwerken voor de waterhuishouding
Kringloopsluiting in de gebruiksfaseDe wijze waarop wordt gestuurd op afvalpreventie en het sluiten van grondstofkringlopen
Versnellers
Sociaal
Re-integratieHet aandeel werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt dat reïntegreert in het project
ParticipatieDe mate waarin bewoners of werknemers kunnen meedenken, meebeslissen en meewerken
Management
UitvraagDe wijze waarop de uitvraag circulaire ambities stimuleert
Contractuele afsprakenDe wijze waarop circulaire prestaties juridisch of financieel zijn geborgd in contracten
SamenwerkingsdynamiekDe wijze waarop partijen oplossingsgericht en met onderling vertrouwen samenwerken
Interne organisatieDe mate van steun vanuit de eigen organisaties van opdrachtgevers en -nemers